انجمن مردمی «گلباف پایدار من»

و چه خوب فرزندانی داری ؛ گلباف پایدار من ، که برایت انجمنی از جنس دل های مهربانشان ساخته اند. که تو را قشنگ تر کنند.
آنقدر که همگان تو را به معنای ژرف پایداری هایت بشناسند.

بایگانی

صورت جلسه 4 آذرماه

 در ابتدای جلسه خانم سیستانی نژاد در خصوص صفحات ۵۱ الی 7٠ کتاب ” هفت عادت مردمان موثر” مطالبی را ارائه نمودند وپس از آن هرکدام از اعضاء برداشت ها و تجارب مشابه در خصوص موضوعات ارائه شده را بیان کردند. در پایان با توجه به کمبود زمان مقرر شد جمع بندی این صفحات توسط آقای طهماسبی در جلسه بعد انجام شود.
در قسمت دوم جلسه در خصوص روند جشنواره بازی بحث و تبادل نظر شد.
۱. خانم پورجعفری گزارشی از ارسال آثار ارائه دادند
۲.  مقرر شد آقای عاقلی با معلمان آموزشی برای اطلاع رسانی به دانش آموزان جهت شرکت در جشنواره تماس بگیرند.

در قسمت سوم جلسه
۱. خانم رحمانی گزارشی در خصوص پیج اینستاگرام انجمن ارائه نمودند
۲. دوستان هر کدام ایده های خود را در خصوص پست های پیچ ارائه دادند.
به عنوان پیشنهاد ” معرفی محصولات گلباف، جاهای دیدی،  روستاهای منطقه و...
 

----------

صورت جلسه 27آبان ماه

در ابتدای جلسه خانم خزاعی در خصوص صفحات 45 الی 48 کتاب  ”هفت عادت مردمان موثر ” مطالبی را ارائه نمودند و پس از آن هر کدام از اعضاء برداشت ها و تجارب مشابه در خصوص موضاعات ارائه شده را بیان کردند.  در پایان آقای طهماسبی به جمع بندی این بخش پرداختند.

قسمت دوم جلسه
پیگیری مسائل محول شده در خصوص برنامه جایگزین جشنواره بازی /بحث و تبادل نظر شد که در پایان تصمیمات زیر اتخاذ شد.
۱.  نصب پوستر در سطح شهر
۲. پیگیری و اطلاع رسانی زمان  شروع جشنواره توسط آقای عاقلی از طریق اداره آموزش و پرورش در کلیه مدارس از طریق رسانه ها و فضای مجازی
۳. در خصوص جوایز جشنواره دوستان هر کدام نظرات خودشان را دادند و مقرر شد تعداد جوایز ۲٠ عدد باشد
۴. در خصوص ارسال آثار دانش آموزان مقرر شد شماره خانم پورجعفری به اشتراک گذاشته شود. 

قسمت سوم جلسه
هر کدام از اعضاء به شرح زیر در خصوص امور محوله به ایشان جهت پیگیری گزارشی ارائه نمودند.
۱. آقای عاقلی در خصوص لوگوی انجمن اشاره کردند و از دوستان وقت خواستن و قول این را دادن که هر چه سریعتر طرح آماده شده به گروه ارسال خواهد شد.  
۲. در خصوص رسانه های انجمن مقرر شد با خانم تبری صحبت شود تا به ایجاد پیچ اینستاگرام و همچنین تکمیل وبلاک انجمن اقدام نمایند.

 

----------

 

صورت جلسه 20 آبان ماه

در ابتدای جلسه خانم خواجویی در خصوص صفحات 31 الی 41 کتاب  ”هفت عادت مردمان موثر” مطالبی را ارائه نمودند و پس از آن هر کدام از اعضاء برداشت ها و تجارب مشابه در خصوص موضاعات ارائه شده را بیان کردند. در پایان آقای طهماسبی به جمع بندی این بخش پرداختند.

 قسمت دوم جلسه
انجمن آینده سازان منطقه دشتیاری توسط آقای بهزادی توضیح داده شد.

قسمت سوم جلسه
در خصوص روند جشنواره بازی بحث و تبادل نظر شد:
۱. مقرر گردید علاوه بر بچه های ساکن گلباف و روستا های ان ، افراد گلبافی اما ساکن سایر شهر ها هم بتوانند در جشنواره شرکت نمایند

 

توجه:بنا برتصمیم انجمن،به علت زیاد بودن تعداد جلسات ،از تاریخ بیستم آبان ماه به بعد صورت جلسات در وبلاگ منتشر میشوند.