انجمن مردمی «گلباف پایدار من»

و چه خوب فرزندانی داری ؛ گلباف پایدار من ، که برایت انجمنی از جنس دل های مهربانشان ساخته اند. که تو را قشنگ تر کنند.
آنقدر که همگان تو را به معنای ژرف پایداری هایت بشناسند.

بایگانی

برای تقاضای عضویت در انجمن می توانید بر لینک زیر کلیک کنید و یکی از دو نوع عضویت را تکمیل کنید:

1-عضویت عادی

2-عضویت در شورای مرکزی: این عضویت مستلزم احراز شرایط ویژه و تعهد به حضور در جلسات هفتگی انجمن و کمک در امور جاری آن می باشد. اعضای شورای مرکزی در تصمیم گیری های انجمن، نقش دارند و می توانند از مزایای آموزشی ویژه اعضای شورای مرکزی نیز استفاده کنند.

 

پر کردم فرم تقاضای عضویت در انجمن: کلیک کنید